นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล

แก้ไขล่าสุดวันที่ 13 เมษายน 2563

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท เคท เอกซ์โอ เอกซ์โอ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าจากผู้ขายผ่านผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้ให้บริการขอความกรุณาให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที และหากท่านใช้เว็บไซต์ต่อ ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของผู้ให้บริการแล้ว

ในการนี้ การคุ้มครองความลับส่วนบุคคลถือเป็นมาตรฐานคุณภาพของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการยึดมั่นในการดำเนินนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้รับเว้นแต่ว่าได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เป็นรายบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ใช้ในคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ หมายถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายบุคคลทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจให้มาโดยเฉพาะเจาะจงหรือให้มาพร้อมกับข้อมูลอื่น โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ระบุตัวตนของของท่านได้ ในการนี้ ผู้ให้บริการได้กำหนดนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการเกี่ยวกับในการจัดส่งข้อมูลและโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้แก่ท่าน และการติดต่อกลับท่านผู้ให้บริการอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรสชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

1.2 ผู้ให้บริการอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของท่านเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นผู้ให้บริการอาจใช้ระบบคุกกี้ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในการนี้ ระบบคุกกี้ หมายถึงข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดย คุกกี้นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของผู้ให้บริการซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

  • หมายเลขไอพี

  • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง

  • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม

  • เวลาที่เยี่ยมชม

  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของผู้ให้บริการ

เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์

1.3 ผู้ให้บริการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความจำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ให้บริการต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

1.4 ในการให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหรือท่านจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความลับที่ถูกต้องแท้จริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการเพื่อให้การให้บริการของผู้ให้บริการดำเนินการต่อไปได้

ข้อ 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ผู้ให้บริการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ หรือการวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ ทั้งขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท กลุ่มธุรกิจของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยยินยอมให้ผู้ให้บริการ ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้นหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการจะประกาศให้ท่านทราบ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะใช้แค่ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นในการทำรายการนั้น ๆ เช่น ในกรณีที่ท่านตกลงใช้บริการบนแพลตฟอร์มผู้ให้บริการจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทร เอาไว้สำหรับติดต่อกลับเท่านั้น

2.2 ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ เท่านั้น

2.3 ผู้ให้บริการจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

2.4 ท่านจะยินยอมให้ผู้ให้บริการกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

2.5 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น หรือตามแบบวิธีการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพของท่าน ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

(i) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น

(ii) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

(iii) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

(iv) เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

(v) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

(vi) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ

(vii) เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

2.6 ท่านอาจแจ้งการยกเลิกให้ผู้ให้บริการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลของท่านในทุกกรณี หรือสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยแจ้งต่อผู้ให้บริการผ่านทางที่อยู่ของผู้ให้บริการหรือที่อีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ในกรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกให้ผู้ให้บริการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว ท่านรับทราบว่าผู้ให้บริการอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ต่อท่านได้

การควบคุมหรือลบคุกกี้

คุณสามารถปรับตั้งค่าให้กันคุกกี้ได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์ของคุณได้รับคุกกี้เข้ามา โดยคุณสามารถศึกษาได้จากข้อแนะนำด้านการใช้งานของบราวเซอร์ หรือในส่วนของความช่วยเหลือ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการปรับแต่งค่าติดตั้งของบราวเซอร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะปิดการทำงานของคุกกี้ที่เราใช้งานอยู่ ก็อาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เช่น คุณอาจเข้าไปเยี่ยมชมบางจุดของเว็บไซต์ไม่ได้ หรือคุณอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ตั้งให้เป็นส่วนตัวของคุณเองทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำหรับกรณีที่คุณเข้ามาในเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป คุณอาจต้องตรวจสอบบราวเซอร์แต่ละตัวบนอุปกรณ์เหล่านั้นก่อนว่าได้มีการปรับตั้งให้ตรงกับความต้องการใช้งานคุกกี้ของคุณเป็นพิเศษแล้วหรือ

ข้อ 3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

3.1 ผู้ให้บริการใช้ SSL ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย SSL เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย

ผู้ให้บริการจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากผู้ให้บริการเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ท่านจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้บริการและ ท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อ ท่านได้ส่ง e-mail มายังผู้ให้บริการ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน/ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

3.3 ผู้ให้บริการอาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอกในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบของผู้ให้บริการ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของผู้ให้บริการซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับผู้ให้บริการฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของผู้ให้บริการนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลท่าน/ท่านไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

3.4 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทางผู้ให้บริการจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 4. ข้อจำกัดความรับผิด

ในกรณีต่อไปนี้ไม่ให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้

4.1 ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาที่มีการเปิดเผย หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ

4.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด

4.3 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเนื่องจากได้รับคำสั่ง หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเนื่องจาก เป็นไปตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ตามความจำเป็นอื่นใด

ข้อ 5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

ใช้ “คุกกี้” ในหน้าเพจบนเว็บไซต์ของเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานบนหน้าเว็บของเรา ปรับการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเราให้เหมาะสม ประเมินประสิทธิภาพของโปรโมชั่น และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย โดยคุ้กกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจาก web server และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น ประวัติการข้อมูลเข้าถึงเว็บไซต์หลัง Login , การลงทะเบียนฟอร์ม ก็ต้องขออนุญาตให้ติดตั้งคุกกี้ก่อน ถ้าไม่อนุญาต ก็ไม่สามารถติดตั้งได้ และ web server จะเก็บข้อมูลบันทึกไฟล์คุกกี้ด้วย โดยคุกกี้นั้นถูกใช้เพื่อช่วยระบุตัวตนคุณและคงสถานะการลงชื่อเข้าใช้ของท่านไว้ ซึ่งคุกกี้ส่วนใหญ่เป็น “คุกกี้เซสชั่น” ซึ่งหมายความว่าคุกกี้จะถูกลบออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อจบเซสชั่น ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อหากบราวเซอร์ของท่านอนุญาต ถึงแม้ว่าการทำเช่นนี้จะส่งผลต่อคุณในการใช้ไซต์หรือบริการบางอย่างของเว็บไซต์ก็ตาม โดยท่านสามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมจากนโยบายคุกกี้ของเราที่ นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อ 6. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 ท่านสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบันได้

6.2 ท่านสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 7. การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับ

7.1 ผู้ให้บริการอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไขผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์

7.2 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล ได้ที่ Contact us ทั้งนี้ ท่านตกลงให้ดุลยพินิจของผู้ให้บริการถือเป็นที่สุด