ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อ 1. บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Katexoxo.com (“เว็บไซต์”) โดยเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท บริษัท เคท เอกซ์โอ เอกซ์โอ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเป็นจุดบริการรับฝากขายสินค้าจากผู้ขาย และขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าดังกล่าว

โดยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้นิยามต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

“สินค้า” หมายถึง กระเป๋า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
“ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ต้องการฝากขายสินค้าบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
“ผู้ซื้อ” หมายถึง ต้องการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด

ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนผู้ให้บริการ ขอความกรุณาให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที และหากท่านใช้เว็บไซต์ต่อ ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ แล้ว

ผู้ให้บริการ เป็นผู้ให้บริการระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ให้บริการขายสินค้า แต่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากขายจากผู้ขายสินค้าเท่านั้น ผู้ให้บริการ ดังนั้นการซื้อขายที่จะเกิดขั้นต่อไปจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือหลังจากการใช้เว็บไซต์นี้ ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อในการยอมรับรายละเอียดของสินค้า นอกจากนี้ หากมีการใช้บริการขนส่งใด ๆ ท่านตกลงและรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการการขนส่งหรือจัดส่งสินค้า และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำและ/หรือการละเว้นการให้บริการการขนส่งของบุคคลที่สามและ / หรือบริการการขนส่งใด ๆ ที่มอบให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย

ข้อ 2. วัตถุประสงค์และคำนิยาม

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขมีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างท่านกับผู้ให้บริการ ตลอดจนขั้นตอนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ และการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ การเข้ามายังเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

ข้อ 3. ทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของ ผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว

3.2 เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ผู้ให้บริการได้จัดทำขึ้นหรือนำมาใช้บนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการ มีสิทธิเพียงผู้เดียวในการใช้หรืออนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โดยที่ท่านตกลงจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ต่อยอด อนุญาตให้ใช้ หรือ กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ โดยเด็ดขาด

3.3 การผิดเงื่อนไขของข้อตกลงข้อนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดในสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยผู้ให้บริการ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านได้ทันที

ข้อ 4. การสมัครเข้าใช้เว็บไซต์

4.1 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าใช้เว็บไซต์จะต้องมีอายุ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือ หากมีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปี หรือ เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือ บุคคลไร้ความสามารถจะต้องได้รับความยินยอมหรือกระทำการแทนจากผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

4.2 กรณีเป็นสมาชิกใหม่ สำหรับผู้ซื้อให้ท่านระบุตัวตนโดยกรอกเบอร์โทรศัพท์, อีเมล และ ตั้งรหัสผ่านของท่าน ในส่วนของสมัครสมาชิกใหม่ในหน้าเว็บไซต์ สำหรับผู้ฝากขายต้องให้รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือตามที่ผู้ให้บริการจะขอรายละเอียดไปยังท่านต่อไป

4.3 ผู้ให้บริการ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ก่อน โดยกดที่ข้อความ “กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่อไปนี้ทั้งหมดโดยละเอียด” หรือ ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการ ขอเรียนว่า เมื่อท่านกดปุ่มสมัครสมาชิกหลังจากกรอกอีเมลและรหัสผ่านมาแล้วนั้น ระบบจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์มาให้ท่านทันที เพื่อให้ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจพร้อมยอมรับโดยกดปุ่มยอมรับ หรือ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการใช้บริการของท่าน (ไม่แน่ใจว่าระบบเรารองรับรึเปล่า)

4.4 หลังจากที่ท่านได้ทำการกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์แล้ว

4.5 สำหรับผู้ซื้อเมื่อท่านได้ดำเนินการตามวิธีที่ระบบกำหนดและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการสมัครสมาชิกของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ข้อ 5. สิทธิและหน้าที่ของท่าน

5.1 ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ เท่านั้น โดยการใช้งานดังกล่าวของท่านจะต้องไม่ขัดต่อ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

5.2 ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใด โดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่นการใช้สคริปต์ (ชุดคำสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแฝงตัวเข้าสู่ระบบท่าน) นอกจากช่องทางที่ผู้ให้บริการ ได้กำหนดไว้ เว้นแต่ ท่านจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ให้บริการ

5.3 ท่านต้องไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้อย่างเด็ดขาด

5.4 ในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อนให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น

5.5 ท่านต้องไม่ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ รวมถึงไม่รวบรวมข้อมูลข้อมูลที่ ผู้ให้บริการ สร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทาง ผู้ให้บริการ

5.6 ท่านต้องไม่เขียนข้อความใด ๆ ลงในเว็บไซต์หรือพื้นที่อื่นใดที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากผู้ให้บริการ โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน

5.7 ท่านต้องไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ ก่อนล่วงหน้า

5.8 ท่านต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด

5.9 ท่านต้องไม่ใช้เนื้อหา หรือ ข้อความ งานใด ๆ จากเว็บไซต์นี้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอก

5.10 ท่านต้องไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของผู้ให้บริการ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ ซึ่งทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์

5.11 ในกรณีที่ท่านนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือ โฮมเพจของท่าน ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวและผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

5.12 กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของผู้ให้บริการ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ ผู้ให้บริการ ประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

5.13 ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงผู้ให้บริการ ในความเสียหายอันเกิดจากการ ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5.14 หาก ผู้ให้บริการ ทราบว่าผู้ใช้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ให้บริการ มีสิทธิและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้ตามที่ผู้ให้บริการ เห็นสมควรได้ทันที

5.15 ท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์อาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยผู้ให้บริการ ให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

ข้อ 6 หน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อ

6.1 ในกรที่ท่านเป็นผู้ขาย ท่านตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

6.1.1. ผู้ขายจำเป็นต้องส่งสินค้ามายังออฟฟิศเพื่อดำเนินการประเมินราคา และคุณภาพสินค้า

6.1.2. ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินราคา คุณภาพสินค้า และทำการตกลงราคาที่จะลงขายยังหน้าเว็บไซต์ ตามความพึงพอใจและความเหมาะสม

6.1.3. ภายในระยะเวลา 1 เดือนหากสินค้ายังไม่ได้มีการซื้อขาย บริษัทจะติดต่อผู้ขายเพื่อทำการตกลงราคาลงขายหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง

6.1.4. ผู้ขายสามารถลงขายสินค้าที่แพลตฟอร์ม ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการฝากขายตามที่บริษัทกำหนด*

6.1.5. กรณีที่ผู้ขายต้องการเรียกสินค้าคืนจากผู้ให้บริการ ผู้ฝากขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนเอง

6.1.6. เมื่อมีผู้ซื้อสินค้า บริษัทจะทำการโอนเงินค่าสินค้าไปยังผู้ขายเมื่อผู้ขายส่งสินค้ามาที่บริษัท และผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมินคุณภาพสินค้า ว่าตรงตามเงื่อนไขและมาตรฐานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยใช้เวลาในการโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

6.1.7. “ผู้ขาย”จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้าของ “ผู้ขาย” มายังบริษัท

6.2 ในกรที่ท่านเป็นผู้ซื้อ ท่านตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

6.2.1. ราคาที่ลง ณ หน้าเว็บไซต์เป็นราคากลางและใช้ราคานี้เป็นเกณฑ์ในการซื้อ-ขายเท่านั้น

6.2.2. รับประกันว่าเป็นสินค้าแบรนด์เนมแท้ทั้งหมด

6.2.3. ท่านผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าแล้ว ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการรับเปลี่ยนคืน

ข้อ 7 การเก็บค่าบริการขนส่งและจ่ายค่าบริการ

กรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัด
ค่าจัดส่ง

ค่าจัดส่ง 100 บาท

สำหรับสินค้าในตะกร้ายอดต่ำกว่า 50,000

ค่าจัดส่ง 100 บาท

สำหรับสินค้าในตะกร้ายอดต่ำกว่า 50,000

บริการฟรี

จัดส่งฟรีโดย Messenger

สำหรับลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อ ตั้งแต่ 50,000 บาท

จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่ง

สำหรับลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อ ตั้งแต่ 50,000 บาท

หมายเหตุ* การจัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท **อัตราค่าบริการอัปเดตล่าสุด ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

ข้อ 8. สิทธิของผู้ให้บริการ

8.1 ผู้ให้บริการ มีสิทธิรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนท่าน

8.2 ผู้ให้บริการ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการ ในเครือ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของผู้ให้บริการ เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และนิติกรรมการขายฝากที่สืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือ หากผู้ให้บริการ มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาล หรือข้อบังคับตามกฎหมาย

8.3 ผู้ให้บริการ จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรักษาความลับโดยเคร่งครัด

8.4 ผู้ให้บริการ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ได้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ การตัดสินของทางผู้ให้บริการ ในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด

8.5 ผู้ให้บริการ อาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้แก่ผู้ให้บริการ แม่ ผู้ให้บริการ ย่อย ผู้ให้บริการ ร่วมทุน หรือผู้ให้บริการ อื่นที่เป็น partner กันกับผู้ให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต

8.6 ผู้ให้บริการ อาจทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ในกรณีที่ผู้ใช้สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ หรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด และผู้ใช้ตกลงให้ความยินยอมผู้ให้บริการ ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว

8.7 ในกรณีที่มีการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ หรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการ อาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้อาจสนใจไปยังผู้ใช้เป็นคราวๆ ไป โดยผู้ใช้ตกลงและยินยอมรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้อาจใช้สิทธิปฏิเสธการรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตามช่องทางที่ผู้ให้บริการ ได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ถือว่า ผู้ใช้รับทราบว่าผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการของผู้ให้บริการ ได้อย่างครบถ้วน

8.8 ผู้ให้บริการ อาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของผู้ใช้ ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมกับผู้ให้บริการ ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ต้องการปกปิดข้อมูลนี้ผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ได้

8.9 ผู้ใช้ตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า ผู้ให้บริการ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ดูบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่ผู้ใช้บริการติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาในการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ผู้ให้บริการ ใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของเว็บไซต์

8.10 ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์ ผู้ให้บริการ หรือกรรมการของผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการ ได้เสียไปตามจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้ให้บริการ กำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. การจำกัดความรับผิด

9.1 ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือจากพฤติการณ์พิเศษใดๆ ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

9.2 ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของท่าน หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้

9.3 ท่านยอมรับและตระหนักดีว่าผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของท่านทั้งสิ้น

9.4 ผู้ให้บริการ นั้นให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็นอยู่” ดังนั้น ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ผู้ให้บริการ ไม่การรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ ไม่รับประกัน:

(ก) ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหลายที่อยู่บนเว็บไซต์

(ข) ว่าเว็บไซต์ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ

(ค) ว่าเว็บไซต์ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง

(ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางเว็บไซต์

ข้อ 10. การแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ข้อ 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย